HATİM DUASI

Mayıs 21, 2020

Çok sevdiğim merhum Elmalılı Hamdi Yazır'ın duasını, Prof. Mehmet Görmez hocamızın 2015 yılı Arafat Vakfe duası ile birleştirerek, üzerinde kendim de bazı küçük ilavelerde bulunarak kapsamlı bir dua oluşturdum. Olur ki, bazen unuturuz, bazen farketmeyiz, ya da bazen birisi sözcümüz olur, tam da kalbimizden geçenleri söyleyiverir. Bazen uzunca bir dua yapmak isteriz ama oturduğumuz yerde ellerimiz açık, halıya boş boş bakmaktan fazlasını yapamayacak bir mental durumdayızdır. İnsanız, hepsi mümkün. Ve elbette bir dua etmek için, hatim bitirmeye gerek yok. Şu an içinde bulunduğumuz gizemli son 10 Ramazan gecesi gibi sair vakitlerde de, yerin, göğün ve arzın sahibinden isteyebiliriz. Kalan şu avuç içi kadar günde her gün açıp kolayca okuyabilesiniz diye buraya eklemek istedim.

Kıymetli dualarınızda bizlere de, hayırlı dualarımızın kabulü için dua buyurursanız minnettar oluruz. Selam ile.


"Amin! Elhamdu lillahi rabbi’l-alemin, ve’l-akibetu lil-muttekin va’s-salatu ve’s-selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain."

İlahi! Hamdini sözümüze sertac ettik,

Zikrini kalbimize mi'rac ettik,

Kitabını kendimize minhac ettik.

Biz yoktuk sen var ettin,

Varlığından haberdar ettin,

Aşkınla gönlümüzü bikarar ettin.

İnayetine sığındık, kapına geldik,

Hidayetine sığındık lütfuna geldik,

Kulluk edemedik affına geldik.

Şaşırtma bizi doğruyu söylet, neşeni duyur, hakikatı öğret.

Sen duyurmazsan biz duyamayız, sen sevdirmezsen biz sevemeyiz,

Sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini,

Yar et bize hep erdirdiklerini.

Sevdin habibini, kainata sevdirdin; Sevdin de hilat-i risaleti giydirdin

Makam-ı İbrahim'den makam-ı Mahmud’a erdirdin.

Server-i asfiya kıldın. Hatem-i enbiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın.

Salat-ü selam, tahiyyat-ü ikram, her türlü ihtiram ona,

Onun Al-ü Ashab-u etbaına ya Rab!"

Ey arzı ve arşı, doğuyu ve batıyı, insanlığı ve tüm mahlûkatı yoktan var eden, bizleri varlığından ve birliğinden haberdar eden, sevgisiyle gönlümüzü bahtiyar eden Yüce Rabbimiz!

Ey kâinatın hâkimi, mülkün sahibi, ihsan ve ikramı sonsuz, şefkat ve merhameti sınırsız, hikmet ve adaleti eşsiz, cümle mevcûdâtın esmâ-i hüsnâsını tesbih ettiği Hâlık-ı Yezdânımız!

Biz zayıf, hakir, pür-taksir kulların, hakkıyla ifade etmekten aciz kaldığımız hamdimizi, senâmızı, şükrümüzü, duamızı, tevbemizi, niyazımızı sana yöneltiyoruz. Sen kabul eyle Allah’ım!

Âlemlere rahmet, şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdiğin, güzel ahlakıyla bütün insanlığa önder ve rehber kıldığın, başımızın tacı, gönlümüzün siracı, Fahr-i Kainat Efendimiz Muhammed Mustafa (sas) başta olmak üzere bütün Peygamberan-ı İzam Hazeratına, bâ husus Âdem, İbrahim ve İsmail aleyhisselamlara sayısız salat ve selam ediyoruz. Muazzez ruhlarını bizlerden haberdar eyle Allah’ım!

Rabbimiz!
Elimizdeki nimetlerin kadrini bilemedik! Cennetini kaybetmiş Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın duasıyla yalvarıyoruz sana.
"Nefislerimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen biz, mutlaka hüsrana uğrayacağız." (Araf 23) Bizi zalimlerden, kendine zulmedenlerden ve hüsrana uğrayanlardan eyleme Allah’ım! Rabbimiz!
Dünyaya aldandık, hırs ve tamahın girdabında boğulduk. İnsanlığı tufandan kurtaran Hz. Nuh’un yakarışıyla yalvarıyoruz sana:
"Bizi hayırlı menzillere kavuştur, bereketli yerlere konuk eyle Allah’ım! Sen konuk edenlerin en hayırlısısın." (Müminun 29)!

Rabbimiz
Ailemizi ihmal ettik, evlatlarımıza vakit ayırmadık. Peygamberlerin atası Hz. İbrahim gibi yalvarıyoruz sana.
"Rabbimiz, bizleri ve soyumuzdan gelecek çocuklarımızı namazı dosdoğru kılanlardan eyle."(İbrahim, 14/40) Dualarımızı Kabul eyle Allah’ım!

Rabbimiz,
Gönderdiğin imtihanlar karşısında sızlandık, isyan ettik. Sabır timsali Hz. Eyyüb gibi dua ediyoruz sana.
“Şüphesiz ki ben derde uğradım, sen ise Merhametlilerin en Merhametlisisin!”(Enbiya 21/83) Bizlere, her türlü kötülükten, her türlü zarardan, her türlü şerden, her türlü hastalıktan Eyyüp peygamber gibi güzel kurtuluş nasip eyle Allah’ım!

Rabbimiz,
Gücümüz tükendi, Muhammed ümmetinin hüznü, kederi, sıkıntısı haddini aştı. Yusuf’unun hasretinden gözlerini kaybeden Hz. Yakup’un dualarıyla niyaz ediyoruz sana.
“Ben kederimi ve hüznümü sadece Allah’a arz ederim. Sizin bilmediğiniz şeyleri ben Allah’ın öğretmesiyle bilirim.”(Yusuf 12/86) Sen ümmeti elemden ve zulümden kurtar Allah’ım!

Rabbimiz,
Kendimize yabancılaştık, iffetin kıymetini, muttaki ve vera sahibi olmanın önemini anlayamadık, anlatamadık. Güzelliğin ve iffetin timsali Hz. Yusuf’un yakarışlarıyla yalvarıyoruz sana;
“(Ya Rabbi) Müslüman olarak ruhumuzu teslim etmeyi bana lütfeyle. Beni salih kullarının zümresine ilhak eyle” (Yusuf 12/101)

Rabbimiz,
Zulme seyirci olduk, mazluma hak ettiği desteği veremedik. Haksızlık karşısında zor durumda kalan Hz. Musa gibi yalvarıyoruz sana:
“Rabbim! Bana verdiğin nimetle asla suçlulara arka çıkmayacağım”(Kasas 28/17) Bizlere öyle nimetler ver ki, bu nimetler sayesinde hiçbir zaman mücrimlere destek olmayalım, onlarla aynı safta yer almayalım Allah’ım!

Rabbimiz,
Malımızı, makamımızı, her türlü imkanımızı Senin rızana uygun bir biçimde kullanamadık. Verdiğin güç ve kudreti karıncaları dahi ezmeden kullanan Hz. Süleyman’ın dualarıyla yalvarıyoruz sana:
“Ey Rabbim! Bana ve anne-babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye beni sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına dahil eyle!” (Neml, 27/19)

Rabbimiz,
Cimriliğin, bencilliğin, çıkarcılığın karanlığında kaybolduk. Hz. Yunus’un karanlıklardan aydınlığa çıkışına vesile olan duasıyla yalvarıyoruz sana:
"Senden başka ilah yoktur, sen yücesin ey Rabbimiz. Gerçekten bizler kendimize zulmettik. Bizleri affeyle Allah’ım!" (Enbiya 21/87)

Rabbimiz,
Rızkına karşı nankörlük ettik, verdiğine rıza göstermedik, kısmetimizi kabullenmedik. Kelimetullah Hz. İsa gibi yalvarıyoruz sana:
“Ey Allah’ım! Ey Rabbimiz! Bize gökten engin bir rızık indir ki; önce gelenlerimize ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden gelen bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın” (Maide 5/114)

Rabbimiz,
Habib-i Edibin, Resûl-i Ekrem Efendimiz Muhammed Mustafa’nın miraçtan hediye olarak getirdiği dualarla yalvarıyoruz sana:

“Rabbimiz! Eğer unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yükler yükleme! Rabbimiz! Bize taşıyamayacağımız şeyleri de yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâ’mızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım eyle Allah’ım!” (Bakara 2/286)

On dört asır önce o güzel peygamber demişti ki; “Kimin üzerinde bir emanet varsa onu sahibine versin.” Bizler bugün ne çok emanet yüküyle geldik buraya! Omuzlarımızda kimlerin hakkı var, dilimizle kimleri ezdik, elimizle kimleri incittik? Senin evin gönüllerdi, biz nice gönüller yıktık. Senin rızan bir yetimin başını okşamakta, bir öksüzü sevindirmekte gizliydi. Biz bilerek ya da bilmeyerek kim bilir kaç yetimi yalnızlığa terk ettik, kaç öksüzü gizli köşelerde ağlattık. Komşumuz aç yatarken ondan habersiz kendimizi ağırladık. Sen muhtaçlara yardım için bizleri vesile kılmışken, biz sadece sana “Muhtaçlara yardım et Ya Rabbi!” diye dua etmekle yetindik. Şimdi hepsini burada sana itiraf ediyoruz Allah’ım, yüklerimizden arındır bizi. Gönüller yapmayı, kimsesizi sahiplenmeyi, açı doyurmayı, mülteciye yuva olmayı, Senin yeryüzündeki yardım elin olabilmeyi, yarattıklarının yaşamasına vesile olabilmeyi bizlere nasip eyle!

Kur’an-ı Kerim’inde “Müminler, ancak kardeştir” buyuruyorsun. Habibin Muhammed Mustafa bizlerden “Kardeşlerim” diyerek özlemle söz ediyor. Ne yazık ki bizler, zihinleri bir, yürekleri bir, gayeleri bir, sevgileri bir, hüzünleri bir, kederleri bir, acıları bir kardeşler topluluğu olamadık. İtiraf ediyoruz. Sen bizleri bağışla Allah’ım!

Biz her vesileyle besmele çektik, her işimize Rahman ve Rahîm isimlerini başlangıç eyledik, lâkin işlerimizi adalet, hakkaniyet, merhamet ve şefkatle icra edemedik. Birbirimizden merhameti esirgedik. Hoyratlaştık. İtiraf ediyoruz. Bizlere affınla muamele eyle Allah’ım!

Allah’ım!

İslam’ı yaşamaya ve yaşatmaya çalışan kimseler olmamız gerekirken, dinimizi sağlam kaynaklardan öğrenmedik, kendimizi hesaba çekmedik. Birbirimize kin güttük, nefret duyduk, üstünlük tasladık, buğzettik, ihanet ettik, doğruluktan ayrıldık, şefkat ve merhametten uzaklaştık, fitne ve fesat girdabına sürüklendik, cehalet ve tefrika bataklığına saplandık, parçalandık, zayıfladık, eridik. İtiraf ediyoruz. Bizleri affeyle Allah’ım!

Kendimiz için istediğimizi mümin kardeşimiz için isteyemedik. Haset ettik. Gıybet ve iftiraya bulaştık. Kul hakkına girdik. Kardeşimizden hoşgörüyü dahi esirgedik. İtiraf ediyoruz. Bizleri affeyle Allah’ım!

Bundan böyle, İslâm’ın izzet ve onuruna uygun davranacağız, haksızlıklara ve zulme dur diyeceğiz, insan onurunu koruyacağız, mazlumun elinden tutacağız, dul, yetim ve kimsesizin hakkını gözeteceğiz, yeryüzünü ıslah edeceğiz ve bozgunculuk çıkarmayacağız. İmanımıza sahip çıkacağız, ibadetlerimizi aksatmayacağız, kötü huylardan uzaklaşmak ve iyi huylar edinmek için gayret göstereceğiz. Sözümüzde durmayı ahdimize vefayı nasip eyle Allah’ım. Bizleri sözünde durmayan, emanete ihanet eden, onurunu yitiren, münafık kullarından eyleme.

Çocuklarımızı hayırlı evlatlar eyle Allah’ım! Her türlü kazadan beladan yavrularımızı muhafaza eyle. Neslimizi sana layık kul, habibine layık ümmet eyle.

Gençlerimizi koru Allah’ım! Gencecik yürekleri sana asi olmaktan, senden uzaklaşmaktan, her türlü bağımlılık ve kötü alışkanlıktan, zehirli akımlardan, akran şerrinden sen muhafaza eyle.

Anne babamıza sen merhamet eyle Allah’ım! Onlar bize küçüklüğümüzde nasıl kol kanat gerdiyse sen de onları öylece koruyup rahmet gölgende barındır. Günahlarını affeyle, kusurlarını setreyle. Yaşayanlara hüsn-i hatime nasip eyle, ahirete göçenleri cennet bahçelerinde ağırla.

Bizlere Peygamber Efendimizin anlattığı şekilde, neşeyi ve huzuru Rabbine ibadette bulan bir gençlik lütfeyle Allah’ım! Çocuklarımızı ve gençlerimizi günü birlik heveslere boğanlara fırsat verme. Kızlarımızı ve oğullarımızı insafsız ve iz’ansız, ölçüsüz ve dengesiz, meyvesiz ve faydasız sanal tutkuların ağına düşürme Allah’ım!

Bizlere gerçek kıymetimizin senin katında kıymetlenmekle olduğunu, senin katında kıymetli olmanın da samimi bir kulluk ve salih ameller ile olduğunu bizlere kesin bir biliş ile bildir ki, kendi kıymetimizi dolap doldurmakta, evlerimizi ve bedenlerimizi süslemekte aramayalım. Kaybettiğimiz iç huzurumuzu mağaza vitrinlerinde aramayalım. Kendimize materyalist aynasından bakıpta şu verdiğin muhteşem nimetlerle dolu hayatı kendimize zehir etmeyelim.

Hanelerimizi Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) ile Hz. Hatice validemizin huzurlu, sevgi dolu, muhabbetli yuvasının bir numunesi eyle Allahım! Eşlerimizin bize, bizim eşlerimize olan muhabbetimizi daim eyle. Aramızdaki sevgi ve saygı bağlarının bir an olsun kopmasına müsaade etme. Dışardaki türlü çeşit şehvet tuzaklarına karşı eşlerimizi ve bizleri iffet ile donat, iffet ile yaşat ve iffet üzere öldür Ya Rabbi! Kadınlarımıza letafet ve zerafet, erkeklerimize anlayış ve nezaket ver. Biz annelere hanemizi, çocuklarımız ve eşlerimiz için, dışarısının ürkütücü ve buz gibi ikliminin aksine sıcacık bir yuva haline getirebilmeyi nasip eyle!

Yavrularımızı birbirine muhabbetli eyle. Birbirlerine rekabet etmekten, birbirlerine karşı duyarsız davranmalarından, düşmanca hisler beslemelerinden, anlamsız çatışmalardan, kalıcı kırgınlıklardan aile birliğimizin bozulmasından sana sığınırız. Ailelerimize öyle bir birlik ve beraberlik ver ki bir araya gelince haset ve kıskançlık semtimize uğramasın, birbirimizin içini ısıtmaya yetelim.

Dini İslam’a hizmet edecek, kim var dendiğinde sağa sola bakmadan “ben varım” diyebilecek, İslam davasını kendine bütün dertlerinin üstünde dert edinecek, Müslümanlara hak ettiği izzeti kazandırmak için çabalayacak, dinimizin çıkarlarını kendi menfaatlerinin üstünde tutacak, yarın ahirette bizlere göz aydınlığı olacak, Rasulullah’ın “ümmetim” diye övüneceği evlatlar ve nesiller yetiştirebilmeyi nasip eyle. Müslüman yavrularımızı nisbetçe de keyfiyetçe de üstün eyle. Bizlere de onları bu minvalde yetiştirecek basiret ve firaset ver.

Evlat arayanlarımıza evlat, bekarlarımıza salih ve saliha zevcler, hamile olanlarımıza kolay ve sağlıklı bir doğum, borçlu olanlarımıza eda, hasta olanlarımıza eş-Şafii ism-i şerifin hürmetine kalıcı şifalar ver ya Rabbi! İftiraya uğrayan, sözlü veya bedensel şiddet gören, her türlü mağduriyeti veya sıkıntısı olan kardeşlerimize sen Zat-ı Şahanende meknuz bulunan el-Melik ismi celilinle, el-Müheymin ismi şerifinle, el-Aziz ismi şerifinle, el-Hakim ismi şerifinle hayırlı ve acil çözümler ihsan eyle Ya Rabbi! Bizlere verdiklerine de vermediklerine de mutlak manada rıza göstermeyi nasip eyle.

Gıybetsiz akraba ilişkileri kurabilmeyi, yıkılmış akraba ilişkilerini yalnızca ve yalnızca senin rızan için yeniden inşa edebilmeyi, nimet yarıştırmadan komşuluk ilişkileri kurabilmeyi, gösteriş yapmadan arkadaşlık ilişkileri yürütebilmeyi, kaybettiğimiz misafirperverlik kültürünü yeniden diriltebilmeyi, tüm ilişkilerimizde samimiyeti en büyük azık haline getirebilmeyi nasip eyle. Adeta kaktüsleşmiş dillerimizi kimsenin kalbine diken batırmadan, iğnelemeden, yüzüne karşı övmeden, alay etmeden kullanabilmeyi nasip eyle Allahım!

Dilimizin afetlerinden, kalbimizin afetlerinden, gözümüzün ve kulağımızın, cümle azalarımızın afetlerinden sana sığınıyoruz, sen bedenimizin hesabını vereceğimiz o güne kadar, senin emrine amade şu bedenlerimizi senin rızan yolunda kullanmayı nasip eyle.

Bizler senden rızkın helalini, bol ve bereketli olanını, yine helal mecralarda harcamak, zekatlarımızı vermek ve her türlü hayır mecralarda, yeryüzünde üşüyen, evsiz veya çaresiz tek bir kulun kalmayıncaya kadar cömertçe harcamak üzere istiyoruz, sen bizlere lütfunla bahşet Ya Rabbi! Sen bizlere er-Rezzak ism-i şerifinle bahşet Ya Rabbi! Adımızı cennette çok infak edenler zümresine yazmadan ruhumuzu teslim alma Ya Rabbi!

Hocalarımızı, üzerimizde emeği ve hakkı olan büyüklerimizi, akrabalarımızı, komşularımızı, dostlarımızı, arkadaşlarımızı burada tek tek anıyoruz. Sen onları bağışla Allah’ım! Hepsinden hoşnut ve razı ol, hepsini sevgine ve muhabbetine mazhar eyle Allah’ım!

Ya Rabbi!

Bizler senden yurdumuz için de hayırlar niyaz ediyoruz. Aziz milletimizi derin acılardan, ağır imtihanlardan, onulmaz yaralardan Sen muhafaza eyle. Birliğimize ve dirliğimize göz dikenlere, izzetimize ve şerefimize kurşun sıkmaya çalışanlara Sen fırsat verme Allah’ım. Dinimizin, devletimizin, milletimizin bekasını sarsacak her türlü dâhili ve harici fitnelerden, fesatlardan bizleri halas eyle. Kötü niyetlilere fırsat verme Allah’ım.

Tarihi boyunca nice saldırıya mertçe, yiğitçe karşı durmuş insanımıza terör denen ölümcül belâ karşısında da metanetli, ferasetli, soğukkanlı ve iradeli olmayı nasip eyle Allah’ım. Zihnimizi bulandırmak, gözümüzü korkutmak, kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenlere karşı birlik ve dirlik içinde olmamızı nasip eyle Allah’ım.

Kandırılmış, beyinleri yıkanmış, dağlara çıkmış, kendi halkına ihanet ettiğini, kendi milletini arkadan vurduğunu fark etmeden eli silaha sarılmış insanlarımızı uyandır Allah’ım. Onları hain emellerine alet eden, huzurumuzu pusuya düşürmeye, vicdanımızı köreltmeye, beraberliğimizi sona erdirmeye çalışan cinayet şebekelerinin oyunlarını başlarına çevir Allah’ım.

Şehitlerimizi rahmetinle kucakla, bizleri onlarla cennetinde cem eyle Ya Rabbi. Geride kalanlarına sabır ve metanet ihsan eyle. Gazilerimize acil şifalar ver. Kahraman askerimizi ve polisimizi her daim muzaffer eyle Allah’ım.

Ya Rabbi!

Bizim vatanımız bir hicret yurduna, denizlerimiz mülteci mezarlığına döndü. Zorbalıktan kaçarak şefkatimize sığınan, şiddetten kaçarak merhamet uman, savaştan kaçarak barışa koşan, hayatta kalabilmek için yardımımıza muhtaç olan muhacirlerin sen yardımcısı ol. Onları bağrına basan milletimize ve devletimize zeval verme. Bencillik kabuğunu kıran, kardeşlerine gönlünü açan, huzurunu ve ekmeğini paylaşan halkımızı kıyamete kadar her türlü şerden, afet ve beladan muhafaza eyle. İslam’ın ve insanlığın hayrına olan bütün işlerimizde devlet ve milletçe bizleri muvaffak eyle Allah’ım!

Dünyanın her neresinde olursa üzülen, horlanan, işkence gören, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara, biçarelere imdat eyle, himmetini, yardımını üzerlerinden esirgeme Allah’ım! Bizlere de kardeşlerimizin halini anlayabilmeyi nasip eyle! Onların derdiyle hemhal olmayı, zulme uğramışların haklarına dikkat kesilmeyi, maddi ve manevi her türlü desteğimizi Senin rızandan başka karşılık beklemeksizin kardeşlerimize sunmayı nasip eyle Ya Rabbi!

Ey bizim Allah’ımız!

Bizleri hayra anahtar, şerre kilit olan, kolaylaştıran, zorlaştırmayan kullarından eyle.

Bizleri ağlatanlardan değil, gözyaşlarını silenlerden eyle.

Bizleri yaralayanlardan değil, yaralara merhem olanlardan eyle.

Bizleri hakka, hakikate, adalete, ahlak ve fazilete çağıranlardan, hakkı anlatanlardan, hakikati duyuranlardan, adaleti yüceltenlerden, sevgiyi yayanlardan eyle Allah’ım!

Bizleri Kur’an’ın hakkını verenlerden, Kitap’ın tarafını tutanlardan eyle Allah’ım! Peygamber Efendimizin (sas) safında duranlardan eyle Allah’ım!

Bizleri Şeytana değil, Rahmana; güce ve hırsa değil, ahlaka ve yüksek insani değerlere ram olanlardan eyle! Sana bağlanınca özgürleştiğini, sana ibadet edince zenginleştiğini, sana yalvarınca yüceldiğini, seni sevince sevildiğini, ancak ve ancak senin sınırlarına uyunca kurtuluşa erdiğini anlamayı bütün insanlara nasip eyle Allah’ım!

Ey Ulu Rabbimiz!

Merhameti unutan yeryüzü halklarını sen ıslah eyle! İnsanlığın kendi elleriyle sebep olduğu musibetler, sıkıntılar, savaşlar ve afetler hepimiz için acı bir son hazırlarken tek umudumuz Sensin.

Sen bize feraset ver! Ta ki fitneyi savaştan beter görelim, yeryüzünde fitnenin ortadan kalkması için vicdanlarımızı yeniden harekete geçirelim.

Bize basiret ver! Ta ki İslam topraklarının barış ve eman yurdu olması için üzerimize düşeni yerine getirelim.

Bize gayret ver! Ta ki tarihin yıkılmasına, haysiyetin ayaklar altında ezilmesine, kardeşlerimizin katledilmesine izin vermeyelim.

Bize kudret ver! Ta ki müminler arasındaki kini, öfkeyi ve nefreti ortadan kaldıralım.

Bize vahdet ver! Ta ki silahın gücüne değil, merhametin gücüne sarılalım, bir olalım, birlik olalım.

Bize sekinet ver! Ta ki korkularımızı yenelim, duanın ve sözün gücüne inanarak ümitvâr olalım.

Ya Rabbi!

Müslümanların harim-i ismetini yok sayanları; Mescid-i Aksa’yı postallarıyla çiğneyen, ibadet edenleri dağıtan, küçücük çocukları tutuklayanları; iktidar ve kuvvetiyle, silah ve teknolojisiyle kan ve gözyaşı akıtanları sana havale ediyoruz! Tazecik yüreklere korku salan, anneleri gözyaşına boğan, babaları zindanlarda çürütenlere hak ettikleriyle muamele eyle Allah’ım! Âlem-i İslâm’ı bu zulümden Sen kurtar, bundan kurtuluşun yollarını bize göster Allah’ım!

Dünyayı kana bulayan ve ateşe atan ırkçılık ve ayrımcılıktan, insanlığı aç ve yoksul bırakan sömürgecilikten, azgınlaşan ve şımaran iradelerden, hak-hukuk tanımayan zulüm ve haksızlıklardan Sen bizi muhafaza eyle Allah’ım! Bizleri onların zulmüne ortak olan, mazlumların ahını alan, Firavun’a benzeyen cahil ve zalimlerden eyleme Ya Rabbi.

Ey Yüce Rabbimiz!

Sen bütün mahlukatına merhametli bilhassa inanmış kullarına pek lütufkarsın, el açtık kapına geldik sana dua ve niyazlarımızla yalvarıyoruz, dualarımızı kabul et, bizleri af kapından bos çevirme Allah’ım!

Kıyamet gününün tek hakimi ve sahibi sensin, bizlere orada acı, cehennem azabından koru Ya Rabbi! Biz yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardim dileriz, bizleri ibadet ve itaatin yolundan hiç bir zaman ayirma Allahım!

Hidayet üzere devamlı kalmayı, muttaki kullarından olmayı, dünya ömrümüzü iffet ve şerefimizle geçirmeyi cümlemize nasip eyle Allah’ım!

Gazabından hoşnutluğuna, cezandan affına, şeytanın şerlerinden senin sonsuz rahmetine sığınıyoruz, sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle Allah’ım!

Kabul olmayacak dua ile sana el kaldırmaktan, insanlığa ve İslam’a faydalı olmayan bilgiden, bir Müslümana yakışmayan acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bencillikten, deccalin fitnesinden ve kabir azabından, Sevgili Peygamberimizin (asm) sana sığındığı bütün şerlerden sana sığınıyoruz, bizleri de koru Ya Rabbi!

Sevgili Peygamberimizin (asm) senden istediği hayırlı işlerin tamamını biz de Senden istiyoruz, bizlere de nasip eyle Ya Rabbi! Bizlere hiçbir zaman düşünemediğimiz kadar büyük ve geniş nimetler ihsan eyle Ya Rabbi!

--------------------------------------------------------------------------

Okunan hatimi serifi dergahı izzetinde kabul eyle. Hasıl olan sevabı evvela bizzat, hâce-i kainat, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav) Efendimizin aziz, latif, pak, mücella ruh-u tayyibelerine armağan eyledik, sen vasıl eyle Ya Rabbi! Diğer peygamber hazeratının, ashab-ı güzin ile tabiin, etbeut-tebiin, ezvac-ı tahirat hazeratının ervah-ı tayyibelerine, dini İslam’a ilimleriyle ve kılıçlarıyla hizmet eden ulema ve bi’l cümle şühedanın, ahirete irtihal etmiş gazilerin ve cümle ehl-i imanın ruhlarına hediyeye eyledik, sen vasıl eyle Ya Rabbi!

Amin diyen cemaatimizin ahirete göç eylemiş geçmişlerinin ruhlarına, bu topluluğumuza sebep olanların bütün ölmüşlerinin ruhlarına, dünyada anacak kimsesi kalmamış müslüman kardeşlerimizin ruhlarına hediyeye eyledik, beşer olarak, şaşarak işledikleri kusurları sebebiyle kabir azabı çekenler varsa, okunan Kur’an hürmetine sen onları kurtar Allah’ım!

Hatime katılan tüm kardeşlerimizin bütün sıkıntılarını sen gider, günahlarını hasenata tebdil eyle Ya Rabbi! Bu dünyada hatmi şerif okumak için yollarımızı kesiştirdiğin gibi cennet bahçelerinde de yollarımızı kesiştir, bizleri cennetinde cemalinle müşerref eyle ya Rabbi. Son nefesimizde kelime-i şehadetle buyrun «Eşhedu el la ilahe illallah ve eşhedu anne Muhammeden abduhu ve rasuluh » diyerek imanın ve İslamın doğru, temiz ve nurlu yolundan ayrılmadan göç etmeyi cümlemize nasip eyle Ya Rabbi! Amin diyen kullarını iki cihanda aziz eyle.
Ölmüşlerimizin ve Sevgili Peygamberimizin (asm) ruhu için, Allah Teala’nın rızası için. El Fatiha.


  • Paylaş:

BUNLARI DA İNCELEMEK İSTEYEBİLİRSİN

4 yorum